منوی اصلی

خدمات

طراحی

خدمات چاپ

  کارت ویزیت

  هدایای تبلیغاتی

  تبلیغات عکس انواع کارت ویزیت

توجه:

کارت هایی که عبارت بزرگ دارند یعنی اندازه 9*6 با برش دورگرد

کارت هایی که عبارت معمولی دارند یعنی اندازه 4/8*8/5 با برش مستطیل

کارت های که عبارت ویزیتی دارند یعنی اندازه 4/8*8/5 با برش دورگرد

کارت هایی که عبارت مربع دارند یعنی اندازه 5/5 * 5/5 با برش دورگرد

کارت هایی که عبارت کوچک دارند یعنی اندازه 5/9 * 5/6 با برش دورگرد

اطلاعات بیشتر 09149182408  -  09143025922   -  04135541819

نوع   زمان تحویل         تعداد                    قیمت              اطلاعات بیشتر
         
لمینت براق دو رو بزرگ 8 روز 1000 عدد 50 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت مات دو رو بزرگ 8 روز 1000 عدد 70 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت برجسته دو رو بزرگ 8 روز 1000 عدد 50 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
پی وی سی 500 میکرون دورو بزرگ 7 روز 1000 عدد 175 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات تک رو معمولی 8 روز 1000 عدد 12 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات دو رو معمولی 8 روز 1000 عدد 19 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات تک رو معمولی 3 روز 1000 عدد 13 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات دو رو معمولی 3 روز 1000 عدد 20 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات دورگرد دورو بزرگ 8 روز 1000 عدد 33 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات دورگرد دورو بزرگ 4 روز 1000 عدد 36 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات مخملی تک رو معمولی 15 روز 1000 عدد 28 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات مخملی دورو معمولی 15 روز 1000 عدد 42 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات موضعی دورو بزرگ 14 روز 1000 عدد 45 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات طلاکوب دورو بزرگ 14 روز 1000 عدد 65 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات مخملی دورو بزرگ 16 روز 1000عدد 67هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات مخملی موضعی دورو بزرگ 16 روز 1000 عدد 77هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات مخملی طلاکوب دورو بزرگ 16 روز 1000 عدد 95 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات فوری دورو معمولی 3 روز 1000 عدد 30 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات با قالب طرح شما در داخل کادر9×6 12 روز 1000 عدد 130 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون مات فوری دورو بزرگ 3 روز 1000 عدد 45 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون براق تک رو معمولی 5 روز 1000 عدد 10 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون براق دورو معمولی 8 روز 1000 عدد 19 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون براق تک رو معمولی 3 روز 1000 عدد 13 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون براق دو رو معمولی 3 روز 1000 عدد 20 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون براق دورگرد دورو بزرگ 8 روز 1000 عدد 33 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون براق دورگرد دورو بزرگ 4 روز 1000 عدد 36 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سلفون براق با قالب طرح شما در داخل کادر9×6 12 روز 1000 عدد 130 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
کتان امباس تک رو معمولی 8 روز 1000 عدد 17 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
کتان امباس دورو معمولی 8 روز 1000 عدد 20 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
کتان امباس تک رو معمولی 3 روز 1000 عدد 19 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
کتان امباس دو رو معمولی 3 روز 1000 عدد 22 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
کتان آلمانی تک رو معمولی 8 روز 1000 عدد 23 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
کتان آلمانی دو رو معمولی 8 روز 1000 عدد 25 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
کتان آلمانی تک رو معمولی 4 روز 1000 عدد 25 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
کتان آلمانی دو رو معمولی 4 روز 1000 عدد 30 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
کتان پلاستیک تک رو معمولی 12 روز 1000 عدد 29 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
کتان پلاستیک دو رو معمولی 12 روز 1000 عدد 32 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سوسماری تک رو معمولی 8 روز 1000 عدد 21 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
سوسماری دو رو معمولی 8 روز 1000 عدد 25 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لیبل یو وی تک رو معمولی ( برچسب ) 8 روز 1000 عدد 16 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لیبل یو وی تک رو معولی ( برچسب ) 4 روز 1000 عدد 18هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لیبل سلفون براق تک رو معمولی ( برچسب ) 8 روز 1000 عدد 17هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لیبل سلفون براق تک رو معمولی ( برچسب ) 4 روز 1000 عدد 19هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لیبل متالایزر+رنگ سفید تک رو معمولی 17 روز 1000 عدد 80هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لیبل شیشه ای-چاپ افست-چسباندن از داخل معمولی 8 روز 1000 عدد 63هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
طلا کارت لمینت براق دورو بزرگ 25 روز 1000 عدد 95هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
طلا کارت لمینت مات دورو بزرگ 25 روز 1000 عدد 120هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت مات برجسته مخملی دورو بزرگ 25 روز 1000 عدد 85هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت مات برجسته مخملی کوچک دورو 25 روز 1000 عدد 60هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت برجسته طلاکوب دورو بزرگ 14 روز 1000 عدد 85هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت طلاکوب کوچک برجسته دورو دورگرد 17 روز 1000 عدد 59هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت برجسته کوچک دورو دورگرد 8 روز 1000 عدد 42هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت برجسته ویزیتی دورو دورگرد 8 روز 1000 عدد 45هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت براق ویزیتی دورو دورگرد 11 روز 1000 عدد 45هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت مات ویزیتی دورو دورگرد 11 روز 1000 عدد 65هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت براق مربع دورو دورگرد 11 روز 1000 عدد 42هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت مات مربع دورو دورگرد 11 روز 1000 عدد 55هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت براق طرح موج دورو بزرگ 11 روز 1000 عدد 54هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت مات طرح موج دورو بزرگ 11 روز 1000 عدد 74هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت براق باقالب طرح شما در داخل کادر9×6 12 روز 1000 عدد 220هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت مات باقالب طرح شما در داخل کادر9×6 12 روز 1000 عدد 230هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت براق فوری دورو دورگرد بزرگ 3 روز 1000 عدد 58هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
لمینت مات فوری دورو دورگرد بزرگ 3 روز 1000 عدد 78 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
پی وی سی 300 میکرون بزرگ 7 روز 500 عدد 95 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
پی وی سی 500 میکرون فوری بزرگ 3 روز 500 عدد 120 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
پی وی سی 500 میکرون بزرگ 7 روز 500 عدد 110 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
پی وی سی 760 میکرون بزرگ 7 روز 250 عدد 165 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
پی وی سی 760 میکرون بزرگ 7 روز 500 عدد 250 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
پی وی سی 760 میکرون بزرگ 7 روز 1000 عدد 425 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
پی وی سی 760 میکرون متالیک بزرگ 17 روز 500 عدد 365 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
پی وی سی برفکی 500 میکرون بزرگ 8 روز 500 عدد 115 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
گلاسه یووی تک رو معمولی 8 روز 1000 عدد 12 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
گلاسه یووی دو رو معمولی 8 روز 1000 عدد 19 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
گلاسه یووی تک رو معمولی 3 روز 1000 عدد 13 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
گلاسه یووی دو رو معمولی 3 روز 1000 عدد 20 هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
آهنربایی تک رو بزرگ دورگرد 17 روز 1000 عدد 200هزار تومان عکس / راهنما / سفارش
         
آهنربایی با قابلیت طرح شما در داخل کادر9×6 17 روز 1000 عدد 240هزار تومان عکس / راهنما / سفارش

توجه:

کارت هایی که عبارت بزرگ دارند یعنی اندازه 9*6 با برش دورگرد

کارت هایی که عبارت معمولی دارند یعنی اندازه 4/8*8/5 با برش مستطیل

کارت های که عبارت ویزیتی دارند یعنی اندازه 4/8*8/5 با برش دورگرد

کارت هایی که عبارت مربع دارند یعنی اندازه 5/5 * 5/5 با برش دورگرد

کارت هایی که عبارت کوچک دارند یعنی اندازه 5/9 * 5/6 با برش دورگرد

اطلاعات بیشتر 09149182408  -  09143025922   -  04135541819

بازديد : 650 بار نمايش يافته است .

کلمات کليدي : : عکس انواع کارت ویزیت
static ©